Start | Uncategorized | Regulamin strony

Regulamin strony

„Regulamin Strony Internetowej” firmy KMR Consulting

I. Informacje ogólne

 1. Ilekroć w Regulaminie będzie mowa o „KMR Consulting” należy przez to rozumieć firmę KMR Consulting Robert Mazur z siedzibą ul. Jutrzenki 14, 05-850 Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski-zachodni, województwo mazowieckie, NIP: 657-237-84-12, REGON: 380-391-730.
 2. Ilekroć w regulaminie będzie mowa o „Stronie Internetowej” należy przez to rozumieć stronę internetową oraz jej podstrony zlokalizowane pod adresem https://kmrconsulting.pl, należące do firmy KMR Consulting.
 3. Ilekroć w regulaminie będzie mowa o „Definicji” należy przez to rozumieć wyjaśnienie znaczenia wybranej terminologii z zakresu wybranej problematyki bezpieczeństwa technicznego przestrzeni zagrożonych wybuchem, zaczerpnięte z Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady, ustaw, rozporządzeń, polskich norm i innych publikacji, co oznaczone jest właściwym cytowaniem i/lub odwołaniem do źródła.
 4. Ilekroć w regulaminie będzie mowa o „Artykule” należy przez to rozumieć krótki utwór publicystyczny z zakresu wybranej problematyki bezpieczeństwa technicznego przestrzeni zagrożonych wybuchem, stanowiący zestawienie, podsumowanie, usystematyzowanie, interpretację własną prezentowanej w utworze tematyki, posiadający cechy działalności twórczej, opracowany na podstawie przywołanych źródeł i/lub cytowań.
 5. Ilekroć w regulaminie będzie mowa o „Strefie Wiedzy” należy przez to rozumieć podstronę strony internetowej zawierającą zbiór definicji, artykułów, komentarzy użytkowników, poświęcone wybranej problematyce bezpieczeństwa technicznego przestrzeni zagrożonych wybuchem.
 6. Ilekroć w regulaminie będzie mowa o „Użytkowniku” należy przez to rozumieć osobę odwiedzającą lub korzystającą ze strony internetowej.

II. Korzystanie ze strony internetowej

 1. Użytkownik korzystający ze strony internetowej potwierdza, że zapoznał się z „Regulaminem strony” dostępnym pod adresem https://kmrconsulting.pl/2018/06/26/regulamin-strony/ i akceptuje jego postanowienia.
 2. Użytkownik korzystający ze strony internetowej potwierdza, że zapoznał się z „Polityką prywatności, bezpieczeństwa danych osobowych” dostępną pod adresem https://kmrconsulting.pl/2018/06/26/polityka-prywatnosci/ i akceptuje jej postawienia.
 3. Użytkownik korzystający ze strony internetowej potwierdza, że zapoznał się z „Polityką cookies” dostępną pod adresem https://www.kmrconsulting.pl/2018/06/26/polityka-cookies i akceptuje jej postanowienia.
 4. Użytkownik korzysta ze strony internetowej, strefy wiedzy oraz zamieszczonych tam definicji, artykułów, komentarzy i innych informacji na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność.
 5. Użytkownik korzysta ze strony internetowej, strefy wiedzy oraz zamieszczonych tam definicji, artykułów, komentarzy i innych informacji ma świadomość, że zamieszczone tam treści podlegają ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zarówno w całości, jak i w poszczególnych częściach.
 6. Firma KMR Consulting wyraża zgodę użytkownikom na udostępnianie niezmienionych treści definicji, artykułów, komentarzy i innych informacji zamieszczonych na stronie internetowej, w strefie wiedzy, z zachowaniem postanowień niniejszego regulaminu, poprzez dostępne mechanizmy współdzielenia treści, w szczególności: Facebook, Twitter, Google Plus, Pinterest, LinkedIn, Digg, e-mail, drukowanie, itp.
 7. Dane wprowadzane przez użytkownika podczas komentowania treści definicji, artykułów, komentarzy wprowadzane są dobrowolnie i obejmują: komentarz, podpis, email, witryna internetowa. Wymagane są: podpis, email. Publikowane są: podpis, data i godzina publikacji, treść komentarza.
 8. Dane wprowadzane przez użytkownika strony internetowej w zakładce kontakt są wprowadzane dobrowolne i obejmują: imię, e-mail, telefon kontaktowy, kategoria współpracy, rodzaj substancji, treść wiadomości. Wymagane są imię, e-mail, treść wiadomości.
 9. Dane wprowadzane przez użytkownika strony internetowej w zakładce kontakt przesyłane są na adresy: biuro@kmrconsulting.pl oraz e-mail wysyłającego wiadomość, jeżeli takowy podał.
 10. Użytkownik korzystający ze strony internetowej wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zapisami „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowa „Polityka prywatności, bezpieczeństwa danych osobowych” dostępna jest pod adresem https://kmrconsulting.pl/2018/06/26/polityka-prywatnosci/.
 11. Użytkownik nie musi być zarejestrowany lub zalogowany, aby móc komentować treści strony internetowej.
 12. Użytkownik korzystający ze strony internetowej, strefy wiedzy odpowiada za treści publikowanych przez siebie komentarzy.
 13. Zabronione jest dokonywanie przez użytkownika jakichkolwiek zmian, modyfikacji czy uzupełnień treści strony internetowej.
 14. Zabrania się użytkownikowi korzystającemu ze strony internetowej, strefy wiedzy przesyłania w formie komentarzy lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, danych osobowych zwykłych, wrażliwych, podlegających ochronie w myśl ustawy o ochronie danych osobowych, danych niejawnych podlegających ochronie w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych, które mogłyby w sposób bezpośredni lub pośredni narazić na utratę, zniekształcenie bądź ingerencję w dobre imię, wizerunek, dobra osobiste innych użytkowników strony internetowej lub osoby trzecie.
 15. Zabrania się Użytkownikowi korzystającemu ze strony internetowej, strefy wiedzy przesyłania w formie komentarzy lub formularza kontaktowego jakichkolwiek danych, materiałów lub informacji niezgodnych z prawem, zawierających treści pornograficzne, profanujące, zniesławiające, oszczercze oraz mogących stanowić groźbę lub inne działanie niezgodne z prawem.
 16. Komentarze dodawane przez użytkownika przechodzą proces moderacji i zostają zatwierdzane do publikacji przez administratora strony.
 17. Korzystanie ze strony internetowej, strefy wiedzy w celach i w sposób inny niż określony w regulaminie, w tym w szczególności: kopiowanie, publiczne odtwarzanie przy użyciu jakichkolwiek środków, udostępnianie – z zastrzeżeniem II, ust. 6, dozwolone jest po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody KMR Consulting i na warunkach przedstawionych przez KMR Consulting.
 18. Użytkownik korzystający ze strony internetowej, strefy wiedzy zobowiązany jest do respektowania zapisów niniejszego regulaminu pod rygorem odpowiedzialności cywilno-prawnej oraz karnej, a ponadto do naprawienia szkody wyrządzonej KMR Consulting lub osobom trzecim w skutek naruszenia zasad regulaminu.

III. Odpowiedzialność KMR Consulting

 1. KMR Consulting nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody poniesione przez użytkownika lub osoby trzecie, dla których świadczone były przez użytkownika usługi w zakresie bezpieczeństwa technicznego przestrzeni zagrożonych wybuchem lub inne pokrewne, wynikające z niewłaściwego zastosowania treści zawartych na stronie internetowej lub w strefie wiedzy.
 2. KMR Consulting nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody poniesione przez użytkownika lub osoby trzecie, wynikające z obraźliwych komentarzy i treści o których mowa w II ust. 14-15, zamieszczonych przez użytkowników na stronie internetowej bez wiedzy administratora.

IV. Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści, zastosowany układ, kompozycja graficzna strony internetowej, publikowane zdjęcia, grafika, treści definicji, artykułów, komentarzy zamieszczone na stronie internetowej, w strefie wiedzy podlegają ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zarówno w całości, jak i w poszczególnych częściach.
 2. KMR Consulting wyraża zgodę na korzystanie z artykułów zamieszczonych w strefie wiedzy w celach niekomercyjnych pod warunkiem podania źródła przypisu o treści: „KMR Consulting – Bezpieczeństwo Wybuchowe, dok. elekt., źródło: [adres], dostęp: [data]”, np. „KMR Consulting – Bezpieczeństwo Wybuchowe, dok. elekt., źródło: https://kmrconsulting.pl/2018/01/03/ klasyfikacja-temperaturowa-gazow-par-przeznaczonych-do-pracy-w-atmosferze-wybuchowej/, dostęp: 28-11-2017”.
 3. Korzystanie z definicji zamieszczonych w strefie wiedzy nie wymaga stosowania przypisu
  o którym mowa w ust. 2, a jedynie odesłania do źródła pochodzenia definicji.
 4. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe opublikowane na stronie internetowej podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 5. Publikacja treści niniejszej strony internetowej, strefy wiedzy, oraz prezentacja ich zawartości w ramach innych stron internetowych, forów internetowych, witryn lub serwisów wymaga udzielenia uprzedniej pisemnej zgody KMR Consulting.

V. Inne postanowienia

 1. Korzystanie ze strony internetowej, strefy wiedzy jest bezpłatne.
 2. KMR Consulting dołoży wszelkich starań w zakresie prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, strefy wiedzy.
 3. KMR Consulting zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania strony internetowej, strefy wiedzy bez podania przyczyny.
 4. KMR Consulting zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu w każdym czasie i bez podania przyczyny.
 5. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się prawo obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z regulaminem strony internetowej, zasadami korzystania, odpowiedzialności użytkownika, należy je kierować do firmy KMR Consulting za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej lub bezpośrednio na adresy: biuro@kmrconsulting.pl, admin@kmrconsulting.pl.
Top

Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić najlepsze wrażenia z przeglądania strony internetowej.

Oddzwonię