Start | Dokumentacja ATEX | OZW sektor lakierniczy

OZW sektor lakierniczy

Designed by Freepik
Designed by Freepik

W maju 2019 r. przeprowadzono Ocenę Zagrożenia Wybuchem (OZW) dla firmy sektora malarsko-lakierniczego. Analizie i ocenie poddane zostały 2 kabiny lakiernicze, 2 pomieszczenia z myjkami oraz mieszalnik. W procesie lakierowania ryzyko wybuchu pochodzi od wydzielających się par rozpuszczalników na bazie octanu butylu, toluenu, acetonu, itp.

W ramach OZW opracowano 8 scenariuszy awaryjnego uwolnienia substancji. Dla każdego scenariusza przeprowadzono obliczenia maksymalnej masy uwolnionych par, przy działającej, jak również niedziałającej wentylacji awaryjnej. Dla ww. scenariuszy przeprowadzono obliczenia maksymalnego przyrostu ciśnienia oraz wskazano, czy pomieszczenia kwalifikują się jako zagrożone wybuchem.

Dla analizowanych punktów uwolnienia wyznaczono 14 stref zagrożenia wybuchem, wskazano potencjalne źródła zapłonu oraz opracowano graficzną dokumentację klasyfikacyjną CAD.

OZW zakończono zbiorem rekomendacji wynikających z przeprowadzonej ekspertyzy, a wpływających na poprawę bezpieczeństwa miejsc pracy.

OZW w liczbach. Na 34 stronicowe opracowanie składają się:

  • 1 plan obiektów,
  • 4 tabele,
  • analiza parametrów wybuchowych 7 substancji,
  • 8 scenariuszy obliczeniowych,
  • 2 schematy klasyfikacyjne CAD.

W 2 tygodniowe prace nad dokumentem zaangażowane były 2 os.

Top

Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić najlepsze wrażenia z przeglądania strony internetowej.

Oddzwonię