Start | Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

Przygotowujemy Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW), przedmiot kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej. Coraz częściej wymagany jest przez Zakłady Ubezpieczeń. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW) w sposób kompleksowy przedstawia techniczno-organizacyjne środki zapobiegające przed wybuchem.

Przygotowanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem – elementy składowe

W skład Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW) standardowo wchodzą m.in.:

 • Część I dotycząca INFORMACJI OGÓLNYCH, tj.:
  • wykaz definicji, skrótów, oznaczeń,
  • bibliografię, cel, zakres dokumentu,
 • CZĘŚĆ II poświęconą STRUKTURZE ZARZĄDCZEJ DOKUMENTU, zawierającej:
  • oświadczenia pracodawcy,
  • skład zespołu eksperckiego,
  • zasady aktualizacji i nadzoru nad dokumentem,
 • CZĘŚĆ III zawierającą CHARAKTERYSTYKĘ ZAGROŻEŃ, obejmującą:
  • charakterystykę przestrzeni, instalacji i procesów,
  • opis substancji pod względem palnym i wybuchowym,
 • CZĘŚĆ IV dotyczącą OCENY ZAGROŻENIA WYBUCHEM, w szczególności:
  • opis metodyki Oceny Zagrożenia Wybuchem,
  • scenariusze kalkulacyjne przyrostu ciśnienia,
  • analiza i ocena pomieszczeń, przestrzeni zewnętrznych pod względem zagrożenia wybuchem,
  • scenariusze kalkulacyjne rodzaju, wielkości stref zagrożenia wybuchem (SZW),
  • wyznaczenie w pomieszczeniach, przestrzeniach zewnętrznych rodzaju i wielkości tref zagrożenia wybuchem zgodnie z wynikami obliczeń,
  • opracowanie graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej,
  • wskazanie czynników mogących zainicjować zapłon,
 • CZĘŚĆ V poświęconą OCENIE RYZYKA WYBUCHU, zawierającej:
  • opis metodyki Oceny Ryzyka Wybuchu,
  • charakterystyka czynników ryzyka,
  • analiza prawdopodobieństwa, czasu występowania atmosfery wybuchowej,
  • analiza prawdopodobieństwa wystąpienia oraz uaktywnienia się źródeł zapłonu,
  • arkusze kalkulacyjne ORW,
  • rozmiary przewidywanych skutków wybuchu,
  • analizę poziomu dopuszczalności ryzyka,
  • przygotowanie rekomendacji dotyczących działań korygujących.
 • CZĘŚĆ VI skupiającą się na TECHNICZNO-ORGANIZACYJNYCH ŚRODKACH ZABEZPIECZEŃ PRZED WYBUCHEM, obejmujących:
  • wykaz technicznych systemów zabezpieczeń przed wybuchem instalacji, procesów zlokalizowanych w strefach zagrożonych wybuchem wraz z terminami przeglądów, 
  • wykaz organizacyjnych systemów zabezpieczeń przed wybuchem instalacji, procesów zlokalizowanych w strefach zagrożonych wybuchem,
  • zasady rozmieszczenia znaków informujących o rodzaju i wielkości stref zagrożenia wybuchem, znaków informujących o zakazie używania potencjalnych źródeł zapłonu, 
  • zasady pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem,
  • zasady prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych oraz innych czynności stwarzających zagrożenie w miejscach występowania atmosfer wybuchowych,
  • zasady organizacji szkoleń dla pracowników zakładu oraz innych osób przebywających na terenie zakładu,
  • zasady zapobiegania zagrożeniu zapłonem pochodzącym od ładunków elektrostatycznych,
  • system instrukcji stanowiskowych,
 • CZĘŚĆ VII zawierającą ZAŁĄCZNIKI, SCHEMATY, INSTRUKCJIE I INNE DOKUMENTY DODATKOWE, jak np.:
  • oświadczenie pracodawcy dot. bezpieczeństwo miejsc pracy, urządzeń, Ocena Ryzyka Wybuchu,
  • schematy technologiczne instalacji,
  • lokalizacja ogólna i szczegółowa rodzaju, wielkości stref zagrożenia wybuchem w postaci dokumentacja CAD,
  • spis fotografii, rysunków, tabel,
  • obliczeniowe arkusze kalkulacyjne weryfikujące OZW, SZW.

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW) opracowywany jest zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej [Dz.U.2010.138.931] oraz Polskich Norm. Przedstawiona struktura może przyjąć inną formę pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w przepisach.

Ostatnie realizacje

Zapytaj o usługę

Top

Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić najlepsze wrażenia z przeglądania strony internetowej.

Oddzwonię