Start | Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

Przygotowujemy Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW), przedmiot kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej. Coraz częściej wymagany jest przez Zakłady Ubezpieczeń. DZPW w sposób kompleksowy przedstawia techniczno-organizacyjne środki zapobiegające przed wybuchem.

W skład DZPW standardowo wchodzą m.in.:

 • Część I dotycząca INFORMACJI OGÓLNYCH, tj.:
  • wykaz definicji, skrótów, oznaczeń,
  • bibliografię, cel, zakres dokumentu,
 • CZĘŚĆ II poświęconą STRUKTURZE ZARZĄDCZEJ DOKUMENTU, zawierającej:
  • oświadczenia pracodawcy,
  • skład zespołu eksperckiego,
  • zasady aktualizacji i nadzoru nad dokumentem,
 • CZĘŚĆ III zawierającą CHARAKTERYSTYKĘ ZAGROŻEŃ, obejmującą:
  • charakterystykę przestrzeni, instalacji i procesów,
  • opis substancji pod względem palnym i wybuchowym,
 • CZĘŚĆ IV dotyczącą OCENY ZAGROŻENIA WYBUCHEM, w szczególności:
  • opis metodyki Oceny Zagrożenia Wybuchem,
  • scenariusze kalkulacyjne przyrostu ciśnienia,
  • analiza i ocena pomieszczeń, przestrzeni zewnętrznych pod względem zagrożenia wybuchem,
  • scenariusze kalkulacyjne rodzaju, wielkości stref zagrożenia wybuchem (SZW),
  • wyznaczenie w pomieszczeniach, przestrzeniach zewnętrznych rodzaju i wielkości tref zagrożenia wybuchem zgodnie z wynikami obliczeń,
  • opracowanie graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej,
  • wskazanie czynników mogących zainicjować zapłon,
 • CZĘŚĆ V poświęconą OCENIE RYZYKA WYBUCHU, zawierającej:
  • opis metodyki Oceny Ryzyka Wybuchu,
  • charakterystyka czynników ryzyka,
  • analiza prawdopodobieństwa, czasu występowania atmosfery wybuchowej,
  • analiza prawdopodobieństwa wystąpienia oraz uaktywnienia się źródeł zapłonu,
  • arkusze kalkulacyjne ORW,
  • rozmiary przewidywanych skutków wybuchu,
  • analizę poziomu dopuszczalności ryzyka,
  • rekomendację dotyczące działań korygujących.
 • CZĘŚĆ VI skupiającą się na TECHNICZNO-ORGANIZACYJNYCH ŚRODKACH ZABEZPIECZEŃ PRZED WYBUCHEM, obejmujących:
  • wykaz technicznych systemów zabezpieczeń przed wybuchem instalacji, procesów zlokalizowanych w strefach zagrożonych wybuchem wraz z terminami przeglądów, 
  • wykaz organizacyjnych systemów zabezpieczeń przed wybuchem instalacji, procesów zlokalizowanych w strefach zagrożonych wybuchem,
  • zasady rozmieszczenia znaków informujących o rodzaju i wielkości stref zagrożenia wybuchem, znaków informujących o zakazie używania potencjalnych źródeł zapłonu, 
  • zasady pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem,
  • zasady prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych oraz innych czynności stwarzających zagrożenie w miejscach występowania atmosfer wybuchowych,
  • zasady organizacji szkoleń dla pracowników zakładu oraz innych osób przebywających na terenie zakładu,
  • zasady zapobiegania zagrożeniu zapłonem pochodzącym od ładunków elektrostatycznych,
  • system instrukcji stanowiskowych,
 • CZĘŚĆ VII zawierającą ZAŁĄCZNIKI, SCHEMATY, INSTRUKCJIE I INNE DOKUMENTY DODATKOWE, jak np.:
  • oświadczenie pracodawcy dot. bezpieczeństwo miejsc pracy, urządzeń, Ocena Ryzyka Wybuchu,
  • schematy technologiczne instalacji,
  • lokalizacja ogólna i szczegółowa rodzaju, wielkości stref zagrożenia wybuchem w postaci dokumentacja CAD,
  • spis fotografii, rysunków, tabel,
  • obliczeniowe arkusze kalkulacyjne weryfikujące OZW, SZW.

DZPW opracowywany jest zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej [Dz.U.2010.138.931] oraz Polskich Norm. Przedstawiona struktura może przyjąć inną formę pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w przepisach.

Ostatnie realizacje

Zapytaj o usługę

Top

Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić najlepsze wrażenia z przeglądania strony internetowej.

Oddzwonię