Start | Ocena Zagrożenia Wybuchem

Ocena Zagrożenia Wybuchem

Wymagania prawne

Zgodnie z &37 Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [Dz.U.2010.109.719] „(…) w obiektach i na terenach przyległych, gdzie prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny lub w których materiały takie są magazynowane, dokonuje się Oceny Zagrożenia Wybuchem (…)”. Rozporządzenie wskazuje również zasady i metody obliczania ilości mogącej wytworzyć się atmosfery wybuchowej.

Pamiętaj, że:

 • OZW wymagana jest podczas kontroli organów Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej
 • coraz częściej dokument wymagana jest przez Zakłady Ubezpieczeń

Kto ma obowiązek sporządzenia Oceny Zagrożenia Wybuchem?

Zgodnie z &37, ust. 4 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [Dz.U.2010.109.719] „(…) obowiązek sporządzenia Oceny Zagrożenia Wybuchem (OZW) dokonują inwestor, projektant lub użytkowniku decydujący o procesie technologicznym (…)”.

Warto nadmienić, że zgodnie z &3, ust. 2 właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu lub terenu, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych. Zgodnie z &4, ust. 1 właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewnia ich ochronę przeciwpożarową. W &4, ust. 1a odpowiedzialność za realizację obowiązków ochrony przeciwpożarowej stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje w całości lub w części ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku, gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa faktycznie na władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.

Nie należy tutaj mylić etapu projektowego, inwestycji w budowę budynku z sytuacją, kiedy budynek zostaje już oddany do użytkowania. Reasumując, obowiązek sporządzenia OZW spoczywa na inwestorze, projektancie lub użytkowniku decydujący o procesie technologicznym. Dotyczy to sytuacji, kiedy budynek jest w fazie projektowej, budowie, przebudowie, rozbudowie, nadbudowie lub zmianie procesów technologicznych.  W dalszej kolejności obowiązki ochrony przeciwpożarowej spoczywają na właścicielu, zarządcy lub użytkowniku obiektu lub faktycznie nim władającym na mocy podpisanych umów cywilnoprawnych.  

Zakres usługi

 • rzetelne, terminowe przygotowanie OZW,
 • opracowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
 • wsparcie projektantów, inwestorów w zakresie badań pomieszczeń pod kątem zagrożenia wybuchem,
 • przeprowadzenie obliczeń przyrostu ciśnień, rodzaju, wielkości stref zagrożenia wybuchem na podstawie modeli obliczeniowych zgodnych z przepisami i PN, 
 • reprezentowanie interesów klienta i aktywne uczestnictwo podczas kontroli uprawnionych podmiotów, zakończone pozytywna oceną,
 • 24 miesięczna rękojmia na korekty i zmiany w dokumencie – nie dotyczy zmian wynikających ze zmiany procesu technologicznego,
 • rabaty od 25 do 75% za aktualizację dokumentu (dotyczy dokumentów opracowywanych przez nas) – nie dotyczy aktualizacji wynikającej ze zmiany procesu technologicznego. 

Przygotowanie oferty cenowej na OZW wymaga wyceny indywidualnej, uzależnionej od:

 • rodzaju działalności prowadzonej przez usługobiorcę,
 • ilości i rodzaju substancji stwarzające potencjalne źródła emisji.
 • ilości źródeł emisji.

Pamiętaj, że wyniki OZW wpływają na:

 • warunki techniczno-budowlane budynku !
 • ocenę bezpieczeństwa miejsc pracy !
 • warunki ubezpieczenia obiektów od zdarzeń losowych – niejednokrotnie, posiadając rzetelną OZW wielkość składki jest wielokrotnie niższa !

Przygotowanie Oceny Zagrożenia Wybuchem – Zawartość dokumentu

Dokonujemy szczegółowej analizy i oceny zagrożenia. Sporządzamy stosowną dokumentację pisemną i graficzną. W skład dokumentacji wchodzą:

 • charakterystyka instalacji, procesów,
 • opis substancji wykorzystywanych w procesie technologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów pożarowych i wybuchowych,
 • opis metodyki Oceny Zagrożenia Wybuchem,
 • opracowanie scenariuszy uwolnienia substancji z uwzględnieniem działania wentylacji awaryjnej oraz jej braku,
 • obliczenia maksymalnej masy uwolnionych substancji,
 • obliczenia maksymalnego przyrostu ciśnienia atmosfery wybuchowej,
 • wyznaczenie rodzaju i wielkości stref zagrożenia wybuchem na podstawie wymagań normatywnych,
 • analiza i ocena pomieszczeń, przestrzeni zewnętrznych pod kątem zagrożenia wybuchem,
 • wskazanie czynników mogących zainicjować zapłon i określenie ich lokalizacji,
 • opracowanie graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej, ilustrującej strefy zagrożenia wybuchem.

Dlaczego OZW jest tak ważna i jakie pozwala osiągnąć korzyści?

Profesjonalna OZW to podstawa do wdrożenia działań zapobiegawczych. Jej przygotowanie pozwala:

 • prawidłowo określić wymagania techniczno-budowlane budynków, instalacji procesowych lub ich części,
 • zredukować poziom ryzyka wybuchu, pożaru,
 • ochronić pracowników przed niebezpieczeństwem utraty życia lub zdrowia,
 • podnieść standardy bezpieczeństwa,
 • spełnić obowiązek prawny ciążący na projektancie, inwestorze, osobie decydującej o procesie technologicznym i zapobiec sankcjom w przypadku kontroli,
 • określić kategorię urządzeń i sprzętu mogącego pracować w strefach zagrożenia wybuchem,
 • zminimalizować wielkość składki ubezpieczenia od zdarzeń losowych.

Podstawa opracowania

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [Dz.U.2010.109.719],
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej [Dz.U. 2010.138.931],
 • Polska Norma „Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka” [PN-EN 1127-1:2011],
 • Polska Norma „Atmosfery wybuchowe. Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni. Gazowe atmosfery wybuchowe” [PN-EN 60079-10-1:2016-02],
 • Polska Norma „Atmosfery wybuchowe. Część 10-2. Klasyfikacja przestrzeni. Pyłowe atmosfery wybuchowe” [PN-EN 60079-10-2:2015-06],
 • Polska Norma „Atmosfery wybuchowe. Część 20-1: Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji gazów i par. Metody badań i dane tabelaryczne” [PN-EN 60079-20-1:2010],
 • inne przepisy, Polskie Normy wynikające ze specyfiki tematu,
 • wiedza techniczna,
 • wieloletnie doświadczenie,

Zapytaj o usługę

Ostatnie realizacje:

Top

Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić najlepsze wrażenia z przeglądania strony internetowej.

Oddzwonię