Start | Dokumentacja ATEX

Dokumentacja ATEX

Opracowujemy dokumentację ATEX będącą przedmiotem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Zakładów Ubezpieczeń. Dokumentacja obejmuje:

W naszych opracowaniach ORW standardowo zawiera OZW i SZW. DZPW jest natomiast dokumentacja kompleksową , obejmującym ORW, OZW, SZW oraz dodatkowo techniczno-organizacyjne rozwiązania przestrzeni zagrożonych wymagane właściwymi przepisami. W zależności od potrzeb klienta OZW, SZW, ORW i DZPW mogą stanowić odrębne opracowania.

Dokumenty ATEX – profesjonalne przygotowanie

Dokumentacja ATEX lub jej składowe wymagane są podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej. Dokumentacja ATEX coraz częściej wymagana jest przez Zakłady Ubezpieczeń, jako składowa wpływająca na możliwość zawarcia polisy ubezpieczeniowej, a także wpływająca na wartość składki ubezpieczeniowej czy kwoty odszkodowania. Przygotowanie dokumentacji ATEX jest wykonywane zgodnie z wymaganiami przepisów:

  • Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej [Dz.U.2010.138.931],
  • Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej [Dz.U.2016.0.817],
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [Dz.U.2010.109.719],
  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz.U.2002.75.690],
  • Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie [Dz.U.2005.243.2063],
  • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie [Dz.U.1997.132.877],
  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [Dz.U.2003.169.1650],
  • inne w zależności od problematyki.

Opracowanie dokumentacji ATEX – Polskie Normy

Ważny element dokumentacji ATEX stanowi wiedza techniczna zawarta w Polskich Normach:

Ostatnie realizacje

Zapytaj o usługę

Top

Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić najlepsze wrażenia z przeglądania strony internetowej.

Oddzwonię