DZPW przemysł cukrowy

Freepik – pl.freepik.com

We wrześniu 2019 r. ukończono Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla firmy sektora przemysłu cukrowego.

Analizie poddano węzły technologiczne służące do produkcji cukru. W procesie produkcji cukru zagrożenie wybuchem stwarza pył cukrowy.

Analizie i ocenie poddano poniższe węzły technologiczne:

 • suszarko-chłodziarka,
 • przenośniki ślimakowe,
 • przenośniki taśmowe,
 • podnośniki kubełkowe,
 • wagi porcjowe,
 • separatory ferromagnetyczne,
 • silosy,
 • uciągi cukru,
 • segregatory,
 • przesiewacze,
 • instalacja odpylania silosów,
 • centralny systemy odpylania,
 • sekcja załadunku cukru luzem,
 • sekcja pakowania cukru w op. 1, 25, 1000 kg.

Istotną cześć opracowania stanowi rozdział poświęcony charakterystyce zagrożeń pyłu cukrowego z punktu widzenia właściwości wybuchowych (współczynnik Kst, DGW, minimalna temperatura zapłonu, minimalna energia zapłonu, maksymalne ciśnienie wybuchu, maksymalna szybkość przyrostu ciśnienia wybuchu, minimalna temperatura zapłonu warstwy pyłu T5mm, obłoku pyłu TCL, itp.).

Dla Zakładu wyznaczono 43 strefy zagrożenia wybuchem. Do dokumentu dołączono ogólną i szczegółową graficzną dokumentację klasyfikacyjną CAD. W strefach zagrożenia wybuchem oszacowano poziom Ryzyka Wybuchu uwzględniając prawdopodobieństwo wystąpienia atmosfery wybuchowej, efektywnego źródła zapłonu, wskaźniki ekspozycji na zagrożenie oraz potencjalne skutki wybuchu. Ocenę Ryzyka Wybuchu zakończono zbiorem rekomendacji minimalizujących poziom ryzyka.

DZPW zakończono zbiorem techniczno-organizacyjnych rozwiązań zapobiegających przed wybuchem lub jego skutkami.

Na 108 stronicowe opracowanie składają się:

 • 55 fotografii,
 • 4 rysunki,
 • 17 tabel,
 • charakterystyka węzłów technologicznych,
 • analiza parametrów wybuchowych pyłu cukrowego,
 • 1 schemat ogólny lokalizacji stref zagrożenia wybuchem na terenie Zakładu,
 • 16 szczegółowych schematów CAD obrazujących rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem,

W 3 miesięczne prace nad dokumentem zaangażowane było 6 os.

Top

Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić najlepsze wrażenia z przeglądania strony internetowej.

Oddzwonię