Start | Dokumentacja ATEX | OZW lakiernie samochodowe

OZW lakiernie samochodowe

Designed by Freepik
Designed by Freepik

W sierpniu 2019 r. zrealizowano 3 Oceny Zagrożenia Wybuchem (OZW) dla firmy sektora blacharsko-lakierniczego. Analizie i ocenie poddano 3 komory lakiernicze (USI ITALIA, model CHRONOTECH 2 szt.; AIRTECH, model GA 200), 2 stanowiska myjek (DRESTER COMPACT DC11, UNIC UGC5005A) oraz 4 pomieszczenia mieszalni. W procesie lakierowania ryzyko wybuchu pochodzi od wydzielających się par rozpuszczalników na bazie octanu butylu, toluenu, acetonu, itp.

W ramach OZW opracowano 13 scenariuszy uwolnienia substancji. Dla każdego scenariusza przeprowadzono obliczenia maksymalnej masy uwolnionych par, przy działającej, jak i niedziałającej wentylacji awaryjnej. Dla ww. scenariuszy przeprowadzono obliczenia maksymalnego przyrostu ciśnienia oraz wskazano, czy pomieszczenia kwalifikują się jako zagrożone wybuchem.

Dla analizowanych punktów uwolnienia wyznaczono 13 stref zagrożenia wybuchem, wskazano potencjalne źródła zapłonu oraz opracowano graficzną dokumentację klasyfikacyjną CAD.

OZW zakończono zbiorem rekomendacji wynikających z przeprowadzonej ekspertyzy, a wpływających na poprawę bezpieczeństwa miejsc pracy.

OZW w liczbach. Na 3 opracowania, po ok. 30 stron każde, składają się:

  • 12 tabel,
  • analiza parametrów wybuchowych 4 substancji,
  • 13 scenariuszy obliczeniowych,
  • 5 schematów klasyfikacyjnych CAD.

W 2 miesięczne prace nad dokumentem zaangażowane były 4 os.

Top

Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić najlepsze wrażenia z przeglądania strony internetowej.

Oddzwonię