Start | Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem

Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem

Co to jest strefa zagrożenia wybuchem?

Poprzez strefę zagrożenia wybuchem należy rozumieć przestrzeń, w której może występować atmosfera wybuchowa w formie mieszaniny gazów, par cieczy, pyłów lub mieszanin hybrydowych z powietrzem, w ilościach wymagających podjęcia specjalnych środków zapewniających BHP [Dz.U.2010.138.931].

Rodzaje stref zagrożenia wybuchem

Gazy, pary cieczyPyły
 
Rodzaj strefyDefinicjaOdesłanie
wyznaczanie stref zagrożenia wybuchemPrzestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, występuje stale, często lub przez długie okresyWięcej ...
Przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, może czasami wystąpić w trakcie normalnego działaniaWięcej ...
Przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, nie występuje w trakcie normalnego działania, a w przypadku wystąpienia, utrzymuje się przez krótki okresWięcej ...
Strefy zagrożenia wybuchem dla gazów, par cieczy
Rodzaj strefyDefinicjaOdesłanie
Przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu występuje stale, często lub przez długie okresyWięcej ...
Przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu może czasami wystąpić w trakcie normalnego działaniaWięcej ...
Przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu nie występuje w trakcie normalnego działania, a w przypadku wystąpienia utrzymuje się przez krótki okresWięcej ...
Strefy zagrożenia wybuchem dla pyłów

Kiedy należy wyznaczyć strefy zagrożenia wybuchem?

Zgodnie z &37, ust. Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [Dz.U.2010.109.719] „(…) w pomieszczeniu należy wyznaczyć strefę zagrożenia wybuchem, jeżeli może w nim występować mieszanina wybuchowa o objętości co najmniej 0.01 m3 w zwartej przestrzeni (…).

Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem – Zakres usługi

 • wyznaczenie rodzaju i wielkości stref zagrożenia wybuchem zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
 • weryfikacja istniejących stref, zarówno ich rodzaju, jak i wielkości,
 • obliczenia ilości uwolnionych gazów, par cieczy, przeprowadzane na podstawie modeli obliczeniowych zgodnych z przepisami i PN, 
 • prezentacja rodzaju i wielkości stref za pomocą sybmoliki zgodnej z PN w formie CAD (*.dwg),
 • reprezentowanie interesów klienta i aktywne uczestnictwo podczas kontroli uprawnionych podmiotów, zakończone pozytywna oceną,
 • 24 miesięczna rękojmia na korekty i zmiany w dokumencie – nie dotyczy zmian wynikających ze zmiany procesu technologicznego.

Przygotowanie oferty cenowej wymaga wyceny indywidualnej, uzależnionej od:

 • rodzaju działalności prowadzonej przez usługobiorcę,
 • rodzaju substancji stwarzających potencjalne źródła emisji,
 • ilości źródeł emisji.

Pamiętaj, że rodzaj i wielkość stref zagrożenia wybuchem wpływa na:

 • dobór odpowiedniej klasy urządzeń mogących pracować w strefach !
 • bezpieczeństwo miejsc pracy !
 • warunki ubezpieczenia obiektów od zdarzeń losowych – rodzaj i wielkość stref wpływa na wielkość składki ubezpieczeniowej !

Przykłady:

« z 7 »

Podstawa opracowania

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [Dz.U.2010.109.719],
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej [Dz.U. 2010.138.931],
 • Polska Norma „Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka” [PN-EN 1127-1:2011],
 • Polska Norma „Atmosfery wybuchowe. Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni. Gazowe atmosfery wybuchowe” [PN-EN 60079-10-1:2016-02],
 • Polska Norma „Atmosfery wybuchowe. Część 10-2. Klasyfikacja przestrzeni. Pyłowe atmosfery wybuchowe” [PN-EN 60079-10-2:2015-06],
 • Polska Norma „Atmosfery wybuchowe. Część 20-1: Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji gazów i par. Metody badań i dane tabelaryczne” [PN-EN 60079-20-1:2010],
 • inne przepisy, Polskie Normy wynikające ze specyfiki tematu,
 • wiedza techniczna,
 • wieloletnie doświadczenie,

Zapytaj o usługę

Ostatnie realizacje:

Top

Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić najlepsze wrażenia z przeglądania strony internetowej.

Oddzwonię