Start | Posts tagged "definicje"

definicje

Stała pyłowa Kst, Kmax

Stała pyłowa Kst, Kmax Stała pyłowa, niezależna od objętości, wielkość charakterystyczna, którą oblicza się korzystając z równania prawa objętościowego [PN-EN 14034-2+A1:2011]: (dp/dt)max*V1/3 = cost. = Kst = Kmax [bar/s] W praktyce współczynnik Kst (Kmax) ma duże znaczenie podczas klasyfikacji pyłów pod względem wybuchowym. Przekłada się to m.in. na projektowanie systemów zabezpieczeń wybuch...
Więcej ...

Strefy zagrożenia wybuchem

Strefy zagrożenia wybuchem Przestrzenie zagrożone wybuchem dzieli się na strefy zagrożenia wybuchem, klasyfikując je na podstawie prawdopodobieństwa i czasu wystąpienia atmosfery wybuchowej jako: Strefa 0 Miejsce, w którym przestrzeń zagrożona wybuchem składająca się z mieszaniny z powietrzem substancji łatwopalnych w formie gazu, pary lub mgiełki utrzymuje się stale, przez długie okresy cz...
Więcej ...

Potencjalne źródła zapłonu

Potencjalne źródła zapłonu Do potencjalnych źródeł zapłonu, zgodnie z zapisami Polskiej Normy [PN-EN 1127-1:2011] zalicza się: Gorące powierzchnie. Płomienie i gorące gazy. Iskry wytwarzane mechanicznie. Urządzenia elektryczne. Prądy błądzące, katodowa ochrona przed korozją. Elektryczność statyczna. Uderzenie pioruna. Fale elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej...
Więcej ...

Pył palny

Pył palny Pył zdolny do reakcji egzotermicznej z powietrzem w przypadku zapłonu [PN-EN 13821:2004]. Pył ulegający reakcji egzotermicznej z powietrzem, jeżeli zostanie zapalony [PN-EN 14034-2+A1:2011]. Bibliografia: [PN-EN 13821:2004] Przestrzenie zagrożone wybuchem. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Oznaczanie minimalnej energii zapłonu mieszanin pyłowo-powietrznych. [PN-EN...
Więcej ...

Wybuch

Wybuch "Wybuch lub inaczej eksplozja chemiczna jest to gwałtowna reakcja chemiczna połączona z intensywnym wydzielaniem ciepła, zdolna do samopodtrzymującej się propagacji w materiale" ([P5] s. 265 na podstawie [P18]). Ze względu na rodzaj paliwa można wyróżnić wybuchy gazowe (par) i pyłowe (paliwa ciekłe). Ze względu na podobną do gazów charakterystykę spalania par, można je zaliczyć do wyb...
Więcej ...

Maksymalne ciśnienie wybuchu pyłu Pmax

Maksymalne ciśnienie wybuchu pyłu Pmax Maksymalna wartość nadciśnienia powstającego w zamkniętym zbiorniku podczas wybuchu atmosfery wybuchowej, oznaczona w określonych warunkach badania i normalnych warunkach atmosferycznych (maksymalna wartość ciśnienia wybuchu Pex oznaczana na podstawie badań wykonanych w całym zakresie wybuchowości pyłu) [PN-EN 14034-1+A:2011]. Bibliografia: [PN-EN 14034-...
Więcej ...

Maksymalna szybkość narastania ciśnienia wybuchu (dp/dt)max

Maksymalna szybkość narastania ciśnienia wybuchu (dp/dt)max Maksymalna wartość narastania ciśnienia wybuchu w jednostce czasu podczas wybuchów wszystkich atmosfer wybuchowych z zakresu wybuchowości substancji palnej w zamkniętym zbiorniku, oznaczona w określonych warunkach badania i normalnych warunkach atmosferycznych [PN-EN 14034-2+A1:2011]. Bibliografia: [PN-EN 14034-2+A1:2011] Oznaczanie ...
Więcej ...

Pył

Pył Małe cząstki ciała stałego (zwykle nie przekraczające 500 μm) zdolne do utrzymywania się przez pewien czas w powietrzu w postaci zawiesiny [PN-EN 13821:2004]. Małe cząstki ciała stałego (zwykle nie przekraczające 500 μm) w atmosferze, osiadające pod wpływem własnego ciężaru, które mogą przez pewien czas pozostawać zawieszone w powietrzu (włączając pył drobno i gruboziarnisty ) [PN-EN 140...
Więcej ...

Temperatura samozapłonu (AIT)

Temperatura samozapłonu (AIT, AutoIgnition Temperature) Najniższa temperatura (gorącej powierzchni), przy której w określonych warunkach badawczych (temperatura otoczenia 20 +/- 50C, ciśnienie wewnątrz urządzenia badawczego 1 +/- 1kPa) występuje zapłon mieszaniny palnego gazu lub pary z powietrzem lub powietrzem/gazem niepalnym [PN-EN 60079-20-1:2010]. Bibliografia: [PN-EN 60079-20-1:2010] At...
Więcej ...

Minimalna energia zapłonu wybuchowej mieszaniny pyłowo-powietrznej

Minimalna energia zapłonu wybuchowej mieszaniny pyłowo-powietrznej Najmniejsza energia elektryczna zgromadzona w kondensatorze, która przy jego wyładowaniu jest wystarczająca do spowodowania zapłonu najbardziej zapalnej mieszaniny danego pyłu w określonych warunkach badania (temperatura: 20-250C, ciśnienie absolutne 0,8-1,1 bar) [PN-EN 13821:2004]. Bibliografia: [PN-EN 13821:2004] Przestrzeni...
Więcej ...
Top

Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić najlepsze wrażenia z przeglądania strony internetowej.

Oddzwonię